Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία «HDG ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Χαρίτων αρ. 33), με ΑΦΜ 998984195, ΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟΥ, συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε σε ιστοσελίδες που ελέγχονται από την Εταιρεία και παρέχουν σύνδεση (link) με την παρούσα Πολιτική Προστασίας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας περιγράφει επίσης τη συλλογή συγκεκριμένου τύπου τεχνικών πληροφοριών και πληροφοριών διαδικτύου μέσω cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή/και τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση την παρούσα Πολιτική Προστασίας προκειμένου ιδίως να ανταποκρίνεται σε τεχνολογικές εξελίξεις, νομικές ή ρυθμιστικές αλλαγές (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αλλαγών στην ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και στην ορθή επιχειρηματική πρακτική.


Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας πριν καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα και να την ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν ενημερώσεις ή/και τροποποιήσεις της.


Ι. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα – Νόμιμες Βάσεις Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Επεξεργασίας


α) Καταχώρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν


Προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση των εκάστοτε προσφερόμενων υπηρεσιών, επιχειρηματικών λειτουργιών ή/και παροχών της Εταιρείας μας και, ιδίως, α) για την υποβολή από μέρους σας πρότασης προς παραγγελία των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται η Εταιρεία, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως προϊόντα των Οίκων Hama, Lexar, Lowepro, Fresh n Rebel, Thomson Accessories, (εφεξής καλούμενων χάριν συντομίας ως «Προϊόντα») καθώς και για την διαπραγμάτευση και τυχόν ολοκλήρωση σύμβασης πώλησης των Προϊόντων από την Εταιρεία προς εσάς, για την ενημέρωσή σας σε σχέση με προσφορές που αφορούν Προϊόντα, τη συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες, σεμινάρια που διοργανώνονται κατά καιρούς από την Εταιρεία, καθώς και την αποστολή από την Εταιρεία προς εσάς Newsletters των Προϊόντων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες τιμολόγησης, προσφορές, προωθητικές ενέργειες, αλλά και ενημερωτικής ή τεχνικής φύσεως πληροφορίες σε σχέση με τα Προϊόντα κλπ, δ) τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας της Εταιρείας μας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να μας δηλώσετε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και στοιχεία (όπως, ενδεικτικά, όνομα, επίθετο, e-mail, και προαιρετικά, επωνυμία εταιρείας, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, κλπ., εφεξής καλούμενα χάριν συντομίας ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»). Μερικές από τις επιχειρηματικές μας λειτουργίες και υπηρεσίες μπορούν να σας παρασχεθούν μόνο εάν μας παράσχετε τα αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας δεν θα πρέπει να παρέχετε στην Εταιρεία μας δεδομένα τα οποία δεν ζητούνται ειδικά.


Τα ανωτέρω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και στοιχεία συλλέγονται αποκλειστικά και μόνον για την παροχή ή/και διεκπεραίωση των αντίστοιχων κάθε φορά υπηρεσιών, επιχειρηματικών λειτουργιών και παροχών κλπ, για την επιβεβαίωση και ταυτοποίησή σας σε κάθε αναγκαία περίπτωση και εν γένει για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας με εσάς, είναι δε τα απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που εκάστοτε απαιτούνται. Επίσης, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται από την Εταιρεία υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας τους.


β) Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας


Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία λαμβάνει από εσάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας επί τη βάσει των προϋποθέσεων που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας «Γενικός Κανονισμός»).


Συγκεκριμένα, για την υποβολή από μέρους σας πρότασης προς παραγγελία Προϊόντων και για την διαπραγμάτευση, η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. (β) του Γενικού Κανονισμού νόμιμη βάση της λήψης μέτρων, κατ’ αίτησή σας, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, για τη δε ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης των Προϊόντων από την Εταιρία προς εσάς βάση επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας καθώς και για την καταχώρηση των προϊόντων που έχετε αγοράσει προς το σκοπό ενεργοποίησης ή/και επέκτασης της εγγύησης που τα συνοδεύει είναι η επίσης προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. (β) του Γενικού Κανονισμού νόμιμη βάση της εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ υμών και της Εταιρείας.


Όσον αφορά στην ενημέρωσή σας σε σχέση με προσφορές που αφορούν Προϊόντα, τη συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες, σεμινάρια που διοργανώνονται κατά καιρούς από την Εταιρεία, καθώς και την αποστολή από την Εταιρεία προς εσάς Newsletters των Προϊόντων αλλά και ενημερωτικής ή τεχνικής φύσεως πληροφορίες σε σχέση με τα Προϊόντα, αλλά και προκειμένου να διασφαλίζεται η επικοινωνία της Εταιρείας μας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν πραγματοποιείται κατόπιν χορήγησης από μέρους σας της ρητής συγκατάθεσής σας ως προς αυτές τις μορφές επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. (α) του Γενικού Κανονισμού.


Σημειώνεται ότι μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας έχει δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καταχωρείτε και μόνο στην έκταση που αυτό εκάστοτε απαιτείται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας και στην οικεία νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία μας δεν ανακοινώνει σε τρίτους τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας εκτός από εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή των εκάστοτε υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση των σχετικών επιχειρηματικών λειτουργιών από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. Περαιτέρω, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας που τηρούνται από την Εταιρεία μας δύνανται να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Η ιστοσελίδα της Εταιρείας μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία μας για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.


γ) Ορθότητα και ακρίβεια προσωπικών δεδομένων


Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και στοιχεία που καταχωρείτε στην ιστοσελίδα μας θα πρέπει να είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα, η δε καταχώρησή τους επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης προς τούτο. Η πλήρης και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνετε βαρύνει μόνον εσάς και η Εταιρεία μας δεν υποχρεούται ούτε και δύναται να προβεί σε καμία ταυτοποίηση ή επιβεβαίωσή τους, αλλά βασίζεται καλόπιστα στην ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως άμεσα. Σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις της Εταιρείας μας οι οποίες υλοποιούνται με τη χρήση των δηλωθέντων σε εμάς στοιχείων σας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε γνωστοποιήσει θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα δηλωθέντα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά).


δ) Υπεύθυνος Επεξεργασίας


Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και καταχωρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα, είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «HDG ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» η οποία εδρεύει στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, διατηρεί εγκατάσταση επί της οδού Χαρίτων αριθ. 33, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006451601000, ΑΦΜ 998984195 και εκπροσωπείται νόμιμα


Τα στοιχεία επικοινωνίας του ανωτέρω Υπεύθυνου Επεξεργασίας είναι τα ακόλουθα:


Διεύθυνση: Χαρίτων 33, Π. Φάληρο, Τ.Κ.: 175 64, Τηλέφωνο: +30 2109410206, Fax: +30 2109410206, Email: desk@hdghellas.gr


Για την άσκηση των ακολούθως αναφερόμενων Δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλο αίτημα σχετικό με την Επεξεργασία, παρακαλείσθε όπως απευθύνεστε στον Υπεύθυνο επεξεργασίας, κ. Breitzke Werner, με τηλέφωνο: 210-9410888, Fax: 210-9427058, Email: breitz@damkalidis.gr.


ΙΙ. Τα Δικαιώματά σας ως Υποκειμένου των Δεδομένων


Ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματα, τα οποία σας αναγνωρίζονται δυνάμει του Γενικού Κανονισμού. Συγκεκριμένα:


1. Δικαίωμα Πρόσβασης


Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα Πρόσβασης σε σχέση με την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι δικαίωμα να λαμβάνετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, καθώς και σχετικές με την επεξεργασία αυτή πληροφορίες.


Το Δικαίωμα Πρόσβασης μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


2. Δικαίωμα Διόρθωσης


Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα Διόρθωσης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ήτοι έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση τυχόν ανακριβούς Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης..


Το Δικαίωμα Διόρθωσης μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


3. Δικαίωμα Διαγραφής («Δικαίωμα στη Λήθη»)


Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα Διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ήτοι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τους λόγους και υπό τους όρους που αναφέρει το άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού, ιδίως αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την Επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα σας για την επεξεργασία των οποίων ως ανωτέρω παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, ή αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.


Το Δικαίωμα Διαγραφής μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


4. Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας


Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ήτοι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον περιορισμό της Επεξεργασίας, για τους λόγους και υπό τους όρους που αναφέρει το άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού, ιδίως όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας και για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.


Το Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


5. Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία


Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα Εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ιδίως αυτών τα οποία αφορούν σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των Προϊόντων της Εταιρείας μας.


Το Δικαίωμα Εναντίωσης στην επεξεργασία μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


6. Δικαίωμα στη Φορητότητα του Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα


Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ως Υποκείμενα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να λαμβάνετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να διαβιβάσει απευθείας τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.


Το Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


7. Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσης


Ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη Συγκατάθεση στην Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, την οποία συγκατάθεση παρέχετε για τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς επεξεργασίας.


Το Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσης ως προς την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του Γενικού Κανονισμού, η από μέρους σας άσκηση του Δικαιώματος Ανάκλησης της Συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της.


8. Δικαίωμα Υποβολής Καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή


Εφόσον θεωρείτε ότι στο πλαίσιο της Επεξεργασίας θίγονται τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Το Δικαίωμα Πρόσβασης μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


ΙΙΙ. Απόρρητο και Ασφάλεια


Το σύνολο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας και των στοιχείων σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και η Εταιρεία λαμβάνει κάθε εύλογο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία καθώς και την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων. Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο σχετικά με τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και την κατάλληλη και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων των πελατών/χρηστών. Στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Εταιρεία επιδιώκει να διασφαλίζει ότι τα ίδια πρότυπα ασφαλείας τηρούνται και από τα πρόσωπα στα οποία τυχόν αποστέλλει δεδομένα και πληροφορίες, ή από τα πρόσωπα τα οποία επεξεργάζονται δεδομένα και πληροφορίες για λογαριασμό της.


ΙV. Cookies


Η Εταιρεία μας μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία αποστέλλονται από μία διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή κάθε επισκέπτη/χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα, να διευκολύνουν την πρόσβαση του επισκέπτη/ χρήστη σε αυτές και να συλλέγουν επιλογές/στοιχεία των χρηστών.


Ειδικότερα, η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies, τα οποία μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε οποτεδήποτε (πλην των τεχνικά αναγκαίων) με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή (browser) σας:


1. Email χρήστη (για τις ανάγκες του auto login)


2. Password χρήστη (για τις ανάγκες του auto login μέσω του περιηγητή/browser που χρησιμοποιεί)


3. Την τελευταία IP από όπου έχει κάνει login ο χρήστης


Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι σε κρυπτογραφημένη μορφή και μη αναγνώσιμα εφόσον κάποιος επιλέξει να ανοίξει με ένα word editor το φυσικό αρχείο που κρατείται στον προσωπικό υπολογιστή του. Επίσης όλα τα ανωτέρω cookies είναι τεχνικά αναγκαία cookies (strictly necessary cookies) για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή λειτουργικά session cookies (functionality session cookies).